message 28: October 2015

Multi-dimensionality

All phenomena can better be understood when your viewpoint is multi-dimensionality. The earth, your body, the world of plants and the animal kingdom are living simultaneously on different dimensional levels .
If your view of science restricts itself to only the material dimension, it will have no true answers only hypotheses and it should prepare itself for a rude awakening. Will you realize that you yourself are a victim of manipulations coming from the twilight of number? We are telling you, it is all light that is shining. Numbers are masterful inter-dimensional constructions, creations that should not be disguised but used to enrich the human being. Your earthly level is one-sided and misleading. You have no view from where you are. It is only a blindfold that separates you from reality.

See your own heart as an example. A beating heart that separates and pumps your blood. What can the heart do without me? Your Father? Do you think your heart knows itself without her Source, the inter-dimensional Father of Hearts? Are you blind? Are you One with all phenomena? Would you thoroughly examine your heart please? It is a precious inter-dimensional portal. A sitar. A banjo. She fills you with strings. She wants to hear everything you have to say. She will move you to undertake great deeds. Your heart: this is your guide.
Rest assured, your heart consists of many levels. Levels of consciousness and levels of access. The portal to life. The portal to heaven. The portal to inner strength. The portal to the highest divine intelligence.
You and your portal. How pure is your portal? Is she still snowed-under with old values? With emotions from former times that have not yet been solved and released? Why not start playing another guitar and wipe yourself clean? Your portal will prosper and your heart will never abandon you.

One heart is no heart
Two hearts is a demi-heart
Three hearts is a golden heart of joyfulness and truth.
At your service,
Your Father of all Hearts 

 

Multidimensionaliteit

Alle fenomenen zijn beter te begrijpen wanneer we ze zien vanuit multidimensionaliteit. De aarde, uw lichaam, de plantenwereld en het dierenrijk leven in verschillende dimensies tegelijk. Zij worden gevoed en aangestuurd vanuit verschillende dimensies.
Wanneer uw wetenschap zich beperkt tot de stoffelijke dimensie, dan komt zij van een koude kermis thuis zonder antwoorden en met enkel hypotheses. Wilt u zien dat u zelf het slachtoffer bent van manipulaties vanuit de schemering van het getal? Wij zeggen u, het is alles licht wat er schijnt. Getallen zijn meesterlijke interdimensionale constructies, creaties die niet mogen worden ontzien en die de mens bevruchten. Uw aardse level is eenzijdig en misleidend. Daarvandaan heeft u geen beeld. Slechts een blinddoek scheidt u van de werkelijkheid.

Zie als voorbeeld uw hart eens aan. Een kloppend hart, dat het bloed scheidt en pompt. Wat doet het hart zonder mij? Uw Vader? Denkt u dat het hart zich weet zonder haar Bron, de interdimensionale Hartenvader? Bent u blind? Bent u één met alle fenomenen? Wilt u uw hart eens goed bekijken? Het is een interdimensionale poort van jewelste. Een sitar. Een banjo. Zij vult u met snaren. Zij hangt aan uw lippen. Zij beweegt u tot grote daden. Uw hart: dat wat u aanstuurt.
Wees ervan overtuigd dat uw hart vele lagen kent. Van bewustzijn en toegang. De poort naar het leven. Poort naar de hemel. Poort naar wijsheid. Poort naar innerlijke kracht. Poort naar hoogste goddelijke waarde.
U en uw poort. Hoe zuiver is uw poort? Of is zij dichtgesneeuwd met oude waarden? Met emoties van weleer die nog niet waren opgelost en losgelaten? Speel eens een andere gitaar en veeg u schoon. Uw poort zal er wel bij varen en uw hart zal u nooit in de steek laten.

Eén hart is geen hart.
Twee hart is een half hart.
Drie hart is een gouden hart
van vreugde en waarheid.
In uw dienst,
Uw Vader van alle Harten