message 33: April 2016

Freedom

Your freedom lies in affection
Be real
And care for your fellow human beings
Never be alone,
But connect with the Heart of Hearts
that enlightens everything and leaves nobody behind
Let your heart be filled
And radiate like a sun!
Know that you are good
And know that all has been provided
Don’t be indignant about firey issues
that have long be extinguished
Your role is to uplift yourself
in emptiness, in love and in wellbeing
And to see everything as a game
that is trying to distract you from the truth
that is within you:
Total freedom of illusion

With affection,
Your Heart Force 

 

Vrijheid

Uw vrijheid is gelegen in genegenheid
Wees werkelijk
En bekommer u om uw medemens
Wees nooit alleen,
Maar verbind u met het Hart der Harten
dat alles verlicht en niemand achterlaat
Laat het uw hart volstromen
En straal als een zon!
Weet dat u goed bent
En dat alles er al is.
Ga u niet lopen te verontwaardigen
over uitgebluste zaken
Uw rol is uzelf te verheffen
in leegte, liefde en welzijn.
En alles als een spel te zien
Dat probeert u af te leiden
van de werkelijkheid
die in u is:
Totale vrijheid van waan

In genegenheid,
Uw Hartenkracht